โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27เมษายน 2561 ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สนับสนุนคณะวิทยากรและขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาศนี้ด้วย